Algemene voorwaarden

Art. 1 – Definities

In de voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De ondernemer: de verkoper / opdrachtnemer.
 2. De afnemer: de koper / opdrachtgever, aanbesteder of eenieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

– Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

– Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 1. Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gereed producten.
 2. Opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of het werk.

 

Artikel 2 – De Offerte

 1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte. Zij zijn gebaseerd op de door de ondernemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaruit voortvloeiende materialen en eventueel door de ondernemer gedane opmerkingen. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
 2. De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Deze dienen op een eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 3. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: elektriciens-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, ruw- en timmerwerk, het vlak en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van vloeren.

 

Artikel 3 – De Overeenkomst

 1. De aanbetaling:
 2. De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom.
 3. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden.
 4. Prijswijziging:
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de oplevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 6. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.
 7. Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroom

 

Artikel 4 – De Levertijd

 

 1. Definitie van Levertijd Onder de levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
 2. Overschrijding van Vermoedelijke Levertijd: Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 3. Rechten bij Overschrijding: Bij overschrijding van deze nadere termijn of van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder inmenging van de rechter te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 4. Aansprakelijkheid bij Overschrijding

– Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer niet aansprakelijk voor gevolgschade hoe dan ook genaamd.

– Bij een overeenkomst met consumenten is de ondernemer slechts gehouden die schade te vergoeden die in zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade, kan worden toegerekend.

 

Artikel 5 – De Opslag van Goederen

 

 1. Weigering bij Eerste Levering: Indien te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering of omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Weigering bij Tweede Levering:
 3. Indien ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer:

– Nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen.

– Eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden.

– Indien deze levering goederen daarna nog niet door de afnemer zijn ingenomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen. Het annuleringsbedrag wordt verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.

 1. Opslag na Betaling:
 2. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening van de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname van de goederen, dan is de ondernemer gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van de opslag en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan de ondernemer verschuldigd was geweest, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Alvorens de ondernemer hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.
 4. Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer voor zijn rekening genomen.

 

De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van € 23,00 tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

 

Artikel 6 – Vervoer en Beschadiging bij Aflevering

 

 1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt.

Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor voldoende verzekering.

 

 1. Als bij de aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.

Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

 

Artikel 7 – Betaling

 

 1. Koop en verkoop geschieden onder de algemene voorwaarde van betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
 2. De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst gedeeltelijk uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
 3. Indien een factuur toegestaan wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de factuur na 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan de ondernemer vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1c stuurt de ondernemer aan de consument of zakelijke afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1c stuurt de ondernemer aan de consument of zakelijke afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen te betalen.
 6. De ondernemer is na verloop van de in lid c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer derden inschakelt voor incasso, zijn de daaraan verbonden kosten tot hoogstens 15% van de openstaande hoofdsom en niet minder dan €70, tenzij in redelijkheid meer kosten zijn gemaakt.

 

Betalingsvoorwaarden bij Aanneming van Werk

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden bij een overeenkomst die uitsluitend aanneming van werk betreft de volgende betalingscondities:

– Bij het geven van de opdracht: 30% van de overeengekomen som.

– Na de aanvoer van de materialen: 30%.

– Onmiddellijk na de aflevering: 30%.

– Een maand na de oplevering: 10%.

De afnemer ontvangt hier voor steeds een deelfactuur. In geval van nalatigheid bij de betaling, geldt het in lid 1 bepaalde dienovereenkomstig.

 

Opschorting Betalingsverplichting

De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontslaat de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 

Artikel 8 – Annulering

 

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het bedrag dat de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage zoals bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de ondernemer al van de aanvang van de op- of aflevering of een deellevering op de hoogte is gesteld.
 2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

 

Artikel 9 – Extra Kosten, Meerwerk en/of Minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Hier is een verbeterde en meer leesbare versie van de teksten over de uitvoerbaarheid van het werk, overmacht en garantie:

 

 

Artikel 10 – De Uitvoerbaarheid van het Werk en Overmacht

 

 1. Uitvoerbaarheid: Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt dat de volledige en juiste nakoming van de overeenkomst, ten gevolge van omstandigheden die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
 2. Wijziging en Ontbinding : Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht – behoudens in geval van overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de ondernemer de in de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Deel van de Overeenkomst Niet Nakomen : In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 4. Overmacht : Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11 – Garantie

 

 1. Garantievoorwaarden : De afgeleverde zaken moeten de eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
 2. Garantieduur en -dekking :

– Tot één jaar na factuurdatum: De kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.

– Na één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: De kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor tweederde gedeelte voor rekening van de ondernemer.

– Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: De kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor een derde gedeelte voor rekening van de ondernemer.

– Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

 

Hier is een gecorrigeerde en beter leesbare versie van de tekst over garantievoorwaarden en klachtenprocedure:

 

 

Artikel 12 – Klachten

 

 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen of van de uitvoering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd kon worden. De klacht moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.
 2. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil laten verrichten of belenen, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

 

Hier is een gecorrigeerde en beter leesbare versie van Artikel 13 en Artikel 14, inclusief de afsluitende opmerkingen over de leveringsvoorwaarden:

 

Artikel 13 – Zekerheidsstelling

De ondernemer blijft te allen tijde gerechtigd, alvorens tot levering en overdracht over te gaan, om in geval van nader overeengekomen niet-contante betaling van de koper een zekerheid te verlangen dat deze zijn betalingsverplichtingen zal nakomen.

 

Voor een webshop kun je de volgende aanvullende bepaling overwegen om aan je algemene voorwaarden toe te voegen. Deze bepaling gaat specifiek over het bestelproces, retourbeleid en de bescherming van persoonsgegevens, essentieel voor online transacties:

 

Artikel 14 Bestelproces en Contractvorming online aankopen

 

1.Bestelling: Een bestelling is definitief zodra de klant het bestelproces via de website volledig heeft doorlopen en een bevestiging van de bestelling per e-mail van de ondernemer heeft ontvangen. De ondernemer behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of aanvullende informatie te verlangen alvorens een bestelling te bevestigen.

 

 1. Prijzen en Informatie: Alle prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief btw en, indien van toepassing, andere overheidsheffingen. De kosten van verzending worden duidelijk gecommuniceerd tijdens het bestelproces. De ondernemer streeft ernaar om alle productinformatie accuraat en up-to-date te houden, echter is niet aansprakelijk voor de gevolgen van incorrecte of incomplete informatie.

 

Artikel 16 – Herroepingsrecht en Retourbeleid

 

 1. Herroepingsrecht : Klanten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en de producten te retourneren, mits de producten ongebruikt, onbeschadigd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele verpakking worden geretourneerd.

 

 1. Uitzonderingen : Producten die snel bederven, op maat gemaakt zijn of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit wordt duidelijk bij het product vermeld.

 

 1. Retourkosten : De kosten voor het retourneren van de producten komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen. Bij een terechte klacht over de kwaliteit of levering van het product draagt de ondernemer de kosten van retournering.

 

 Artikel 17 – Bescherming Persoonsgegevens       

 

 1. Privacy : De ondernemer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die de klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

 

 1. Gegevensgebruik : De door de klant verstrekte gegevens worden gebruikt om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De ondernemer zal deze gegevens uitsluitend met derden delen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

Artikel 18 – Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

 

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage. De leveringen en werkzaamheden worden verricht conform de laatst gedeponeerde versie.

 

 

 

 

 

Disclaimer Firma Fred van Rijn

Datum: 1 mei 2018.

Definities

Website: www.firmavanrijn.nl en alle onderliggende pagina’s; Gebruiker: bezoekers en klanten van de website; Bedrijf: Firma Fred van Rijn

Toepasselijkheid disclaimer Firma Fred van Rijn

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Firma Fred van Rijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Firma Fred van Rijn.

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Firma Fred van Rijn.

Hoe Firma Fred van Rijn omgaat met de door u verstrekte persoonlijke gegevens staat beschreven in de Privacyverklaring pdf van Firma Fred van Rijn. Deze kunt u downloaden van de website.

Content op deze website

De content is door Firma Fred van Rijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zo nauwkeurig mogelijk samengesteld, maar Firma Fred van Rijn aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Indien u onjuistheden aantreft dan stelt Firma Fred van Rijn het zeer op prijs als u de moeite wil nemen om hiervan melding te maken.

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar w.bil@firmavanrijn.nl, onder vermelding van de door u gecontesteerde onjuistheid/onjuistheden en van de locatie(s) waar, c.q. document(en) waarin u deze onjuistheid/onjuistheden hebt aangetroffen.

Firma Fred van Rijn zal deze onjuistheid/onjuistheden zo snel mogelijk op de website aanpassen.

Firma Fred van Rijn is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. De informatie op dergelijke websites is door Firma Fred van Rijn niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Firma Fred van Rijn.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Firma Fred van Rijn in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Wijzigingen

Firma Fred van Rijn heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Firma Fred van Rijn.

Nadere informatie

Indien u vragen of twijfels over deze disclaimer hebt verzoekt Firma Fred van Rijn u contact op te nemen door een e-mail te sturen naar w.bil@firmavanrijn.nl, onder vermelding van uw vraag/vragen en/of twijfel(s).