Terms

Disclaimer Firma Fred van Rijn

Datum: 1 mei 2018.

Definities

Website: www.firmavanrijn.nl en alle onderliggende pagina’s; Gebruiker: bezoekers en klanten van de website; Bedrijf: Firma Fred van Rijn

Toepasselijkheid disclaimer Firma Fred van Rijn

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Firma Fred van Rijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Firma Fred van Rijn.

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Firma Fred van Rijn.

Hoe Firma Fred van Rijn omgaat met de door u verstrekte persoonlijke gegevens staat beschreven in de Privacyverklaring pdf van Firma Fred van Rijn. Deze kunt u downloaden van de website.

Content op deze website

De content is door Firma Fred van Rijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zo nauwkeurig mogelijk samengesteld, maar Firma Fred van Rijn aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Indien u onjuistheden aantreft dan stelt Firma Fred van Rijn het zeer op prijs als u de moeite wil nemen om hiervan melding te maken.

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar w.bil@firmavanrijn.nl, onder vermelding van de door u gecontesteerde onjuistheid/onjuistheden en van de locatie(s) waar, c.q. document(en) waarin u deze onjuistheid/onjuistheden hebt aangetroffen.

Firma Fred van Rijn zal deze onjuistheid/onjuistheden zo snel mogelijk op de website aanpassen.

Firma Fred van Rijn is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. De informatie op dergelijke websites is door Firma Fred van Rijn niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Firma Fred van Rijn.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Firma Fred van Rijn in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Wijzigingen

Firma Fred van Rijn heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Firma Fred van Rijn.

Nadere informatie

Indien u vragen of twijfels over deze disclaimer hebt verzoekt Firma Fred van Rijn u contact op te nemen door een e-mail te sturen naar w.bil@firmavanrijn.nl, onder vermelding van uw vraag/vragen en/of twijfel(s).